Mähirli Zenan

Ömre dowam

Tikinçilik önümçiligi

Biziň tikinçilik önümçiligimizde diňe ýokary derejeli, işine ökde tikinçiler hem-de eli çeper, ussat keşdeçi zenanlarymyz işleýär.

Eger-de siz öz göwnüňizdäki ýaly egin-eşikleri egniňizde görmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyň!

“Mähirli Zenan” tikinçilik önümçiligimizde siz üçin ýörite (iş) egin-eşiklerini hem tikip taýýarlaýarys. Egin-eşikler siziň islegleriňiz boýunça ýörite tikilýär. Siziň islegleriňizi kanagatlandyrýan, saýlap-seçen dizaýnyňyz işine ussat tikinçilerimiz tarapyndan ýerine ýetirilýär. Biziň taýýarlan iş egin-eşiklerimizde siz özüňizi işe höwesli hem-de rahat duýarsyňyz! Biziň önümçiligimizde ýokary derejeli, döwrebap hem-de tehnologiki taýdan ösen tikin maşynlary ulanylýar.

Biziň tikinçilik önümçiligimizde egin-eşikden başga-da:

  • ýassyk, ýorgan-düşek daşlary
  • erkek balak egin-eşiklei
  • zenan egin-eşikleri
  • çaga egin-eşikleri

Durdylyýewa Aýna

Eýesi

“Mähirli Zenan” 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda açyldy.

Galereýa

“Altyn asyr” atly tomaşa

“Bahar-2021” atly kolleksiýa

Biz bilen habarlaşyň

Tikinçilik barada maslahat almak, bahasyny bilmek ýa-da sargyt bermek üçin bize ýazyň, dizaýnerimiz size 5 iş sagadynyň dowamynda jogap berer