2023-nji ýyldaky çäreler

iýun 2023

      Arkadag şäherinde halkara maýa goýum forumy geçirildi

    Arkadag şäheriniň “Märkaw” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Akylly” şäher Arkadag” atly halkara maýa goýum forumy geçirildi. Oňa dünýäniň dürli ýurtlarynyň, halkara we sebit guramalarynyň, abraýly maýa düzümleriniň, iri daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy.

      Forumda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň çykyşlarynda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet derejesinde berilýän goldaw giňden beýan edildi. Bu günki günde ýurdumyzyň altyn gaznasyna öwrülen türkmen telekeçileriniň at-owazysy, şan-şöhraty äleme dolýar.

    Forumyň dowamynda guralan sergi oňa gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Sergide dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň ýaýbaňlandyrylmagy daşary ýurtdan gelen myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Forumyň çäklerinde guralan sergide “Mähirli zenan” hususy kärhanasynyň modalar öýüniň hem önümleri görkezildi. Zenanlarymyzyň zehininden dörän ajaýyp el işleri bolan, milli lybaslar, sünnälenip bejerilen kürtedir çyrpylar, çabytlar, ýüňden we ýüpekden nepislik bilen dokalan haly önümleri daşary ýurtlardan gelen myhmanlaryň ünsüni çekdi. “Mähirli zenan” hususy kärhanasynyň modalar öýi ýokary hilli, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürip, milli ykdysadyýetimiziň bedew batly ösüşlerine uly goşant goşýarlar.  

Forumyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, maýa goýum işini ösdürmäge gönükdirilen amatly şertleriň döredilendigi üçin tüýs ýürekdek hoşallyk bildirdiler.